Just another WordPress.com weblog


2 reacties

Homeopatische verdunningen

Er zijn globaal twee groepen mensen die grote moeite hebben met het gebruik van de zogenaamde “homeopatische verdunningen”.

De eerste groep bestaat uit mensen die krampachtig vasthouden aan het moleculaire paradigma. Dit mechanisme is al heel lang bekend en o.a. uitvoerig beschreven door Thomas Kuhn, Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof.

Kort gezegd komt het hier om neer: wetenschap is een dynamisch bedrijf dat in de tijd groei doormaakt. Het oude gezegde “De wetenschap van vandaag is de leugen van morgen” reflecteert hieraan. Wikipedia beschrijft de term paradigma als volgt: “Paradigma is in de wetenschap en in de filosofie een samenhangend stelsel van modellen en theorieën die een denkkader vormen waarbinnen de ‘werkelijkheid’ geanalyseerd en beschreven wordt”.  Waarnemingen die buiten de kaders van het heersende paradigma vallen worden in eerste instantie ontkent en zelfs bestreden en de verschuiving naar een volgend paradigma, één met een bredere visie op de werkelijkheid, ook wel “Paradigm Shift” genoemd, gaat altijd gepaard met strijd. Strijd tussen de aanhangers van het oude en voorstanders van het nieuwe paradigma. Niets nieuws onder de zon, de voorbeelden in de wetenschapsgeschiedenis zijn legio.

Een bekend voorbeeld is de geschiedenis van de Hongaarse arts Ignaz Semmelwiess. In de tijd hadden we nog geen kennis over het bestaand van micro-organismen als bacteriën en hun rol bij het overbrengen van besmettelijke ziekten. De observatie van Semmelweis dat sterfte als gevolg van kraamvrouwenkoorts drastisch afnam als artsen eerst de handen ‘ontsmetten’ voordat ze naar de verloskamer gingen, leek dus nergens op gestoeld. Het duurde een kleine 50 jaar voordat zijn bevindingen serieus genomen werden. Een tragedie voor Semmelweis en de vele vrouwen die geheel ten onrechte overleden vanwege deze halsstarrige ontkenning van de observatie.

Nu twijfelt niemand meer aan het belang van goede hygiëne, zéker ook in ziekenhuizen.

Wij leven in een tijdperk waarin er een overgang gaande is van het moleculaire paradigma naar het informatie paradigma. Vooral de ontwikkelingen binnen de Biofysica zijn hier een duidelijke manifestatie van. Zij die krampachtig vasthouden aan het moleculaire denken, m.a.w. de werking van ‘iets’ is ten allen tijde terug te voeren op de werking van moleculen, worden langzaam aan ingehaald door de ontwikkelingen in de natuurwetenschappen. Het is een kwestie van tijd.

De tweede groep mensen bestaat uit Christenen die menen dat het homeopatisch gedachtegoed en alles wat dat heeft voortgebracht tot het Occultisme gerekend moet worden. En dan vooral de Godsdienstige betekenis van het woord zoals dat door Wikipedia wordt beschreven: “Vanuit het perspectief van sommige godsdiensten heeft het occulte betrekking op onverklaarbare, bovennatuurlijke fenomenen die niet door God zijn bewerkstelligd, waardoor ze niet anders dan het werk van een kwade macht kunnen zijn”.

Deze mensen veroordelen de homeopathie en dus ook homeopatische verdunningen, niet gehinderd door enige kennis van zaken. Niet inhoudelijke argumenten, een verstandelijke benadering is hier leidend maar bijgeloof en angst. Feitelijk hanteren deze mensen onbewust een volstrekt onhoudbare definitie van occultisme. Vele jaren geleden legde ik de kwestie eens voor aan een kritische predikant. Ik stelde hem de vraag of hij nog steeds van mening zou zijn dat homeopathie tot het occultisme gerekend moest worden wanneer er in de toekomst een situatie zou ontstaan waarin er consensus in de natuurwetenschappen zou komen over de werking van homeopatische verdunningen. Na enige aarzeling merkte hij op in die hypothetische situatie het predikaat ‘occult’ niet langer zou kunnen en willen gebruiken. En dáár wringt nu precies de schoen. Deze predikant gaf daarmee aan dat zijn onbewuste definitie van occultisme feitelijk was dat ‘iets occult is totdat wetenschappelijk is verklaard waarom en hoe iets werkt’. Dat is een definitie die door velen onbewust wordt gehanteerd, zonder dat men de consequenties ervan overziet of zelfs maar doordenkt. Daarnaast is het een schromelijke overschatting van onze wetenschappelijke kennis.

Deze Christenen lopen het risico zichzelf en hun geloofsrichting belachelijk te maken door het veroordelen van fenomenen alleen omdat ze deze niet begrijpen.

Ik zou mensen van beide groepen willen uitdagen om deel te nemen aan een wetenschappelijk experiment, opgezet volgens de strikte regels van de natuurwetenschappen. Een experiment opgezet volgens het “dubbelblind placebo gecontroleerde” protocol. Een experiment waaruit overduidelijk zal blijken dat homeopatische verdunningen een specifieke werking hebben die ze onderscheidt van de werking van placebo’s. Daarover de volgende keer meer.


Een reactie plaatsen

Arts Ruud v.d. Veen over Acupunctuur

Occult of niet?

Het is weer eens zo ver. De term ‘occult’ wordt gebruikt om de alternatieve geneeskunde in de verboden hoek te zetten. Althans de oosterse therapieën “die zijn gebaseerd op onzichtbare energiebanen” aldus Ruud van der Ven, in een interview in het ND van 03-10-11.

De interviewer Petra Noordhuis doet er nog een schepje bovenop door in haar vraagstelling de cliché “Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van aanvullende behandelingen…” van stal te halen. Bepaald geen indrukwekkend staaltje journalistiek, moet ik zeggen.

Niet gehinderd door kennis van zaken en wel door (bij)geloof wordt de acupunctuur in de hoek van occulte methoden gezet. Onderbouwing met argumenten is er niet in het artikel in het ND, mogelijk komen die in het boek voor, maar ik waag dat te betwijfelen. De subjectieve beleving van Ruud v.d. Ven inzake de ellende die hij in z’n leven heeft meegemaakt en zijn persoonlijke overtuiging dat dit te wijten is aan een vroeg opgelopen occulte belasting, mag nauwelijks een serieus argument genoemd worden.

Kennelijk is Ruud v.d. Ven, evenmin als de interviewster, op de hoogte van de stapels aan fundamenteel wetenschappelijke studies inzake het bestaan en de eigenschappen van de verguisde energiebanen.

Onwetendheid is niet erg, maar dat etaleren als ‘inzicht’ is een houding die m.i. beter vermeden kan worden.

Er zijn wel eens mensen die wél kennis van zaken hebben die me vragen of ik niet eens moe wordt van al dat eindeloze geklets over de niet-reguliere geneeskunde. Om eerlijk te zijn, ja dat wordt ik. Na 30 jaar kom ik nog steeds dezelfde flauwekul verhalen tegen terwijl de sprekers totaal niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de fundamentele wetenschappen op dit vlak. Het bewijst alleen maar dat veel gepraat niet is gebaseerd op inhoudelijke argumenten maar op een hardnekkig ‘menen’. Ik noem het bijgeloof en dat heeft niets met wetenschap te maken. Maar kennelijk zijn er nog steeds uitgevers die boeken met deze onzin vullen en op de markt brengen. Maar ja, zolang er een lezerspubliek is dat kritiekloos onzin absorbeert kan ik ze commercieel gezien geen ongelijk geven.

 


Een reactie plaatsen

“De zin en onzin over homeopathie”

In het blad Visie van de EO wordt weer eens een oud liedje gezongen. Het liedje gaat over homeopathie, dat had u al geraden. Ik had vroeger in Leiden een hoogleraar die zijn verontwaardiging uitsprak over mensen die ‘niet gehinderd door kennis van zaken’ hun mening gaven over tal van onderwerpen. Dit geldt ook hier. Het is keer op keer verbazingwekkend dat mensen zo graag hun eigen onkunde en onbenulligheid publiekelijk etaleren. De schrijfster haalt namelijk alleen veelvuldig gebruikte oude argumenten uit de kast, poetst ze even op en gebruikt ze met kennelijke overtuiging om de homeopathie in diskrediet te brengen. Waarom maken sommige Christenen niet alleen zichzelf maar ook het Christendom toch keer op keer weer belachelijk. Ik hoor al 25 jaar lang dezelfde onzin over homeopathie. Stuk voor stuk mensen die gedreven worden door angst, angst voor het onbekende en onbegrepene. Onwetend van alle ontwikkelingen in de wetenschap die veel van hun argumenten al lang onderuit hebben gehaald. Alleen zij die hardnekkig en dogmatisch vast blijven houden aan het verouderde idee dat werkzaamheid alleen een moleculaire grondslag kan hebben, zullen instemmend reageren. Dat de wetenschap inmiddels baanbrekend en overtuigend heeft aangetoond dat er in het vlak van informatie-uitwisseling binnen de natuur onnoemelijk veel meer plaats vindt dan de doorsnee mensen zich in hun stoutste dromen kunnen voorstellen blijft buiten de discussie.

Feitelijk hanteren al die mensen die homeopathie als occult bestempelen een onjuiste en onhoudbare definitie van occultisme. Voor hen is iets occult zolang niet wetenschappelijk is aangetoond dat het werkingsmechanisme ontrafeld is. Want geen van hen zal kunnen volhouden dat homeopathie occult is, wanneer wetenschappers consensus hebben over het werkingsmechanisme. En geloof me, die tijd komt.