Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Evidence based medicine

Het laatste nummer van Medisch Dossier, journalistiek gezien een must voor iedereen die belang hecht aan eerlijke informatie over het complexe veld van de geneeskunde, opent met een onthullend hoofdartikel over de claim ‘Evidence Based Medicine’. De reguliere geneeskunde schermt tegenwoordig met deze term om haar dominante positie te rechtvaardigen en kennis en werkwijze binnen het veld van de complementaire geneeskunde te diskwalificeren. ‘Evidence Based’ betekent dan dat het geneeskundige handelingen betreffen die gebaseerd zijn op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal (BMJ) geeft jaarlijks de actuele stand van zaken weer in een Clinical Evidence Handbook. Dit betrouwbare standaardwerk laat een schokkende werkelijkheid zien. Wanneer we er van uitgaan dat alle wetenschappelijke studie zorgvuldig en eerlijk zijn uitgevoerd kan nog maar 12% van de handelingen en medicijnen binnen de reguliere geneeskunde bogen op een Evidence Based grondslag. De aanname van zuiver wetenschappelijk onderzoek is daarbij overigens niet juist, want er blijkt een verontrustend groot aantal publicaties gebaseerd te zijn op frauduleuze praktijken. Wanneer we schattingen daarover verdisconteren in de cijfers dan komen we niet verder dan een slordige 3% die met goede wetenschappelijke gronden ‘Evidence Based’ kunnen noemen. Als zo’n geneeskundig systeem de complementaire geneeskunde mét dit criterium de maat wil nemen dan trekt ze beslist een veel te grote broek aan. Bescheidenheid siert de mens, geldt ook voor medici.


Een reactie plaatsen

“Veel medische publicaties zijn PR die als wetenschap wordt gepresenteerd” (MD mei 2011)

Soms bereikt je informatie waarvan je het gevoel hebt ‘dit kán niet waar zijn’. Het overstijgt je voorstellingsvermogen en je zou het liefst vasthouden aan het idee dat het zó erg toch niet kan zijn.

Dat had ik toen ik dit weekend het mei nummer  van “Medisch Dossier” las. Onder de bovenstaande kop maakt het doorgaans uitstekend geïnformeerde en onderbouwde tijdschrift melding van de schokkende ontdekking dat er een grootschalige fraude in de Pharmaceutische wereld is blootgelegd. Een fraude die bestaat uit het publiceren in toonaangevende medische vakbladen van artikelen die een ander (beter!) beeld geven van de werking van reguliere medicijnen dan op basis van wetenschappelijk onderzoek is gerechtvaardigd of, erger nog, artikelen over studies die nooit zijn uitgevoerd maar die zijn geschreven door zogenaamde Spindoctors.

Zogenaamd wetenschappelijke studies die moeten onderbouwen hoe geweldig effectief bepaalde geneesmiddelen zijn. De bureaus die dit soort artikelen schrijven worden er dik voor betaald en de patiënt wordt willens en wetens bedrogen, ter meerdere eer en glorie van de groot-aandeelshouders van de Big Pharma.

Volgens schattingen zou het tussen 1997 en 2009 wel over ca. 90.000 (!) artikel kunnen gaan.


Een reactie plaatsen

“Ouders misleid over middelen bij ADHD”

Onder deze kop vindt u een lezenswaardig artikel in het juli-augustus nummer van Medisch Dossier. Al vaker heb ik dit blad onder de aandacht gebracht. Experts vrezen dat met opzet misleidende informatie aan ouders is verstrekt over de werkzaamheid en veiligheid van middelen tegen ADHD. De belangen mogen duidelijk zijn, het middel Methylfenidaat werd alleen in de VS al 40 miljoen maal voorgeschreven.


Een reactie plaatsen

Dossier Mexicaanse griep: Pandemie of vals alarm

Onder deze kop geeft het al vaker genoemde blad Medisch Dossier in het september nummer een uitstekende en journalistiek correcte analyse van het hele gebeuren rondom de Mexicaanse Griep.

Een absolute aanrader voor iedereen die bewust wil omgaan met zijn of haar eigen leven en gezondheid. Zeer terecht doet de auteur in een aparte katern de oproep: “wordt geen slachtoffer”.


Een reactie plaatsen

Wetenschappelijk of niet-wetenschappelijk?

Het is erg gebruikelijk om in de discussie tussen reguliere en niet-reguliere, zeg maar ‘complementaire’, geneeskunde te schermen met de veronderstelling als zou de reguliere geneeskunde synoniem zijn met de wetenschappelijke geneeskunde en de complementaire geneeskunde met de niet-wetenschappelijke geneeskunde. Uiteraard zijn het met name de voorstanders van de gevestigde medische orde die deze tegenstelling graag in de strijd gooien. Er is zelfs een niet nader te noemen maar alom bekende vereniging die haar bestaansrecht aan deze tegenstelling ontleent en hierin een rechtvaardiging vindt om een fundamentalistisch aandoende kruistocht tegen alles wat niet regulier is te voeren.

Hoe juist is deze tegenstelling? In z’n algemeenheid gesproken is deze tegenstelling onjuist. De belangen zijn evident. Het is als de grote kerel die in de kerk tijdens de dienst een harde scheet (vergeef me de uitdrukking) laat en direct verontwaardigd omkijkt naar het kleine jochie dat achter hem zit, die vervolgens een hoog rode kleur krijgt vanwege de gecreëerde insinuatie en z’n onvermogen om de werkelijkheid te benadrukken. De collectieve indruk van de andere gelovigen laat zich raden en de man in kwestie kan tevreden zijn onbeschadigde reputatie in de gemeenschap blijven innemen. Het jochie is geschokt.

Er is heel veel, ik benadruk, heel veel wetenschappelijk materiaal voor handen ter onderbouwing van complementaire behandelingen. Er ontbreekt ook nog heel veel. Net zo als in de reguliere geneeskunde, het is daar niet anders. Een tijdschrift dat dit gegeven als vertrekpunt neemt en dat alleen daarom al het lezen meer dan waard is, is het door de internationaal bekende Engelse journaliste Lynne McTaggert in het leven geroepen “Medisch Dossier” (Nederlandse versie) dat wordt uitgegeven bij Uitgeverij Ode. Het is een Nederlandse vertaling van het Britse maandblad “What Doctors Don’t Tell You” (“Wat artsen je niet vertellen”), naar het gelijknamige boek dat Lynne een aantal jaren geleden heeft geschreven. Een reden om een abonnement op dit blad te nemen zou alleen al het artikel in het februari nummer van dit jaar moeten zijn onder de titel: “Risico’s van het baarmoederhalskanker vaccin”. Onthutsend en verhelderend tegelijkertijd. Niet gebaseerd op vooronderstellingen en theorieën maar op feiten. Lees het zelf, zou ik zeggen. Zéker wanneer u jonge dochters hebt en de intentie hebt om ze bloot te stellen aan deze risicovolle sponsoring van de Pharmaceutische industrie. Als u dan per se wilt sponsoren, stort het bedrag dan direct op hun rekening maar waag daar niet de gezondheid van uw dochter(s) aan.