Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

“Eerste hulp druk door griepangst” (ND 311009)

“Angst regeert”, kent u die uitspraak? Waarom regeert angst? Omdat angst een diepe menselijke emotie is die vraagt om een snelle overlevingsactie. Een actie die razendsnel wordt ingegeven door de dreiging van het moment en die ofwel een beroep doet op een eerdere succesvolle (?) ervaringen met deze of gelijksoortige dreigingen, of op emotie. Angst stelt daardoor makkelijk de ratio, het rustig verstandig overwegen en afwegen buiten werking. Angst vernauwd ook de focus, het laat je van alles vergeten, het wordt buiten beeld gehouden, kennelijk niet relevant voor dit moment, dit moment van ‘dreiging’.

“De media regeert”, zouden we ook kunnen zeggen. In ons informatietijdperk waarbij tijd en afstanden lijken weg te vallen als het gaat om informatieverstrekking heeft de media een enorme macht verworven. Overheid en geneeskunde maken samen met de media gebruik van deze macht en de kracht van angst om de doelstelling te bereiken, nl. zoveel mogelijk mensen in door hen vastgestelde doelgroepen te vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Een knap maar verwerpelijk voorbeeld van marketing op mondiaal niveau. Op de één of andere manier kom ik deze geregisseerde angst-marketing al jaren tegen als het om vaccinaties gaat. Jonge ouders die proberen bewust om te gaan met hun kleine kwetsbare jonge levens en die om die reden bewust willen omgaan met het Rijksvaccinatie programma krijgen niet zelden een lawine van geselecteerde en doorgaans onjuiste maar zeer suggestieve en daarmee angst-genererende informatie over zich heen gegoten. Niet zelden verlaten deze jonge lieden het consultatiebureau met het gevoel ‘ontaarde ouders’ te zijn. Statistiek wordt eenzijdig aangewend om de angst kracht bij te zetten. Nu zouden alleen ‘de reinen van hart’ statistiek moeten mogen gebruiken. Je kunt met statistiek de grootst mogelijke onzin een wetenschappelijk schijnkader geven waardoor de emotie als vanzelf lijkt te ontstaan.

Mijn advies is, laat u goed informeren en neem een verstandige beslissing waarover u later geen schuldgevoel hoeft te hebben. De werkelijke statistieken over zoiets als aspartaam gebruik onder jongeren en de dramatische gevolgen daarvan zijn vele malen schokkender dan die van de Mexicaanse griep, en toch wordt er wereldwijd jaarlijks ten minste 18.000 ton (jawel, dat is maar liefst 18.000.000 kg van een voor het lichaam uiterst schadelijke stof die uitsluitend voor menselijke consumptie wordt gesynthetiseerd) geproduceerd. Ga maar eens na hoeveel producten u vandaag van plan bent te kopen waar aspartaam aan is toegevoegd. U maakt zich daar geen enkele zorgen over, omdat u het niet weet en andere het u niet vertellen, en ‘iedereen gebruikt toch light producten’.

Over aspartaam een volgende keer meer.

Een verantwoord weekend gewenst.


1 reactie

“Hechting begint ver voor de geboorte” (ND 291009)

Onder deze kop doet het ND verslag van een drukbezochte bijeenkomst van de Algemene landelijke vereniging voor Hechtingsstoornissen in Amersfoort. Op deze bijeenkomst sprak de Vlaamse babypsychotherapeut Rien Verdult. Hij stelt dat de klassieke hechtingstheorie, als zou hechting pas beginnen als het kind 6-8 maanden oud is, onjuist is. Overtuigende waarnemingen ondersteunen zijn stelling dat de hechting zich prenataal (=voor de geboorte) ontwikkelt. “Hechtingspatronen worden in de baarmoeder in aanleg geprogrammeerd op grond van concrete ervaringen met het lichaam en de psyche van de moeder.” Hij beweert zelfs dat de conceptie een “eerste en zeer fundamentele stap” is in het proces van hechting. Ook de bevalling is een kritisch moment in het hechtingsproces.

De visie van Verdult is ons uit het hart gegrepen. Binnen onze praktijk en binnen onze vakgroep zien we deze patronen al vele jaren. De ervaring leert, alle scepticisme ten spijt, dat correct toegepaste homeopathie zich bijzonder goed leent om dit soort hechtingsproblematiek op te lossen. Dit is des te overtuigender aangezien baby’s en zeer jonge kinderen niet gehinderd worden door auto-suggestie en dus het effect op het mentaal-emotionele functioneren van het kind als een objectieve reactie op de medicatie kan worden gezien, maar dit terzijde.

Er zijn zeer veel en markante behandelresultaten bereikt door de toestand van de moeder tijdens de zwangerschap en/of de bevalling als uitgangspunt te nemen voor de homeopathische beeldvorming. Homeopaten zijn gewend te denken in termen van patronen, en doorgaans is het voor hen niet moeilijk om parallellen te zien tussen het patroon dat de zijnstoestand van de moeder tijdens de zwangerschap typeert en het patroon dat herkenbaar is in het functioneren van de baby of het (kleine) kind.

Zo behandelde ik jaren geleden een jongen van 17 met zeer ernstige slaapstoornissen. Volgens zijn zeggen zou hij dat al vanaf z’n geboorte hebben. Voor ons is het dan normaal om de eerste 9 maanden van het leven (in de baarmoeder) bij de beeldvorming te betrekken. Navraag bij de moeder gaf aan dat ze in de 3e maand van de zwangerschap ernstig geschrokken was omdat haar man toen voor het eerst een epileptische aanval kreeg in de nacht. Ze zei zich ‘doodgeschroken’ te zijn, wat voorstelbaar is wanneer je eens een ‘Grand Mal’ epileptische aanval hebt meegemaakt. Dagenlang was ze van slag, zo vertelde ze later. Ik heb de jongen toen het homeopathisch middel (Opium) voorgeschreven, omdat ik dat middel gegeven zou hebben aan de moeder als ze destijds bij mij gekomen was. Z’n slaapprobleem was in no time over.

Dit is een extreem voorbeeld, maar er zijn talloze die deze ervaringen bevestigen. Ook allerlei vormen van hechtingsstoornissen zijn op een vergelijkbare manier uitstekend vroegtijdig op te lossen.

Dit onderstreept ook het belang van een rustige en emotioneel stabiele zwangerschap, indien mogelijk. Natuurlijk kunnen er ingrijpende dingen gebeuren in het leven van de a.s. ouders waardoor heftige emoties niet te vermijden zijn. In dat geval getuigt het van verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht als de jonge ouders gewapend met deze kennis bij de eerste tekenen van disfunctioneren van hun baby deskundige hulp inroepen. Zo zouden onder andere contact- en angststoornissen, depressiviteit en ADHD voorkomen kunnen worden.


1 reactie

Maagzuurremmers veroorzaken zuurbranden (een paradox?):

Een belangrijk deel van de hedendaagse maagzuurremmers zoals in de reguliere geneeskunde voorgeschreven zijn de zogenaamde Protonpompremmers. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Nexium, Omeprazol en Lansoprazol. Deze groep geneesmiddelen, de meest verkocht groep geneesmiddelen ter wereld, zijn een enorme goudmijn voor de Farmaceutische industrie. In het afgelopen jaar was de wereldomzet $25,6 biljoen (dat is 25,6 x 1000 x 1 miljoen dollar).

Deze groep geneesmiddelen worden ingezet om symptomen van zuurbranden tegen te gaan en GERD (Gastroesophageal reflux disease) te voorkomen. Deze laatste aandoening betreft een ziekelijke aantasting van de slokdarm als gevolg van het herhaaldelijk instromen van maagzuur in de slokdarm.

Hoewel de meeste artsen deze groep geneesmiddelen als veilig bestempelen zijn er wel degelijk nadelen verbonden aan het gebruik, variërend van duizeligheid tot een verhoogde kans op osteoporose (botontkalking), hartaandoeningen, longontsteking e.a.

Onderzoek dat is gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Gastroenterology heeft aangetoond dat het gebruik van deze middelen een opmerkelijke afhankelijkheid creëren. Gezonde proefpersonen die deze preparaten een korte periode gebruikten hadden in een groot aantal gevallen nadien last van klachten als zuurbranden, zure oprispingen etc. Klachten die deze geneesmiddelen juist zouden moeten verhelpen. Dit creëert een bedenkelijke geneesmiddelen afhankelijkheid die zou kunnen verklaren waarom deze middelen wereldwijd zo veel gebruikt worden. Wanneer gebruikers van deze geneesmiddelen op enig moment zouden willen minderen of stoppen worden ze geconfronteerd met nog heviger klachten (zogenaamd rebound effect) waardoor de meeste mensen het wel uit hun hoofd zullen laten om door te gaan mat afbouwen. Eens een gebruiker, altijd een gebruiker, dus. Voor de fabrikant een geweldige formule, voor zorgverzekeraars en patienten een verontrustend gegeven.

Er zijn wat ons betreft in elk geval twee aandachtspunten bij deze studie te maken:

1. In de eerste plaats komen veel maagklachten die doen denken aan een teveel aan maagzuur eerder voort uit een chronisch maagzuur tekort. Als reactie op bepaald voedsel piekt dan de maagzuur productie tijdelijk wat klachten van een teveel geeft. Aanpak van het te laag maagzuurniveau doet deze klachten doorgaans verdwijnen. Er is een eenvoudige test om te bepalen of u een te laag maagzuur niveau heeft (informatie CCG).

2. Er is een natuurlijk extract dat in staat is om de maagzuur productie te reguleren. Dit is veelal uitstekend geschikt om de maagzuurremmers af te bouwen of de dosering in elk geval te minderen (informatie CCG).


1 reactie

“Nieuw licht op wiegendood” kopt het ND

Het moge zo zijn dat de in het artikel genoemde studieresultaten een nieuw licht op het fenomeen wiegendood (in het Engels aangeduid als SIDS; Sudden Infant Death Syndrome) werpt, het is evenwel stuitend dat opnieuw zoveel ‘oud licht’ hardnekkig en stelselmatig genegeerd wordt. Hoeveel baby’s moeten er nog sterven, hoeveel jonge ouders geconfronteerd worden met het immense verdriet over het plotselinge verlies van hun baby, voordat er ook door wetenschappers en beleidsmakkers eens eerlijk over dit drama gesproken wordt? Oud licht? Ja, heel oud. Al in 1933 waren de eerste meldingen van het overlijden van baby’s nadat ze  waren gevaccineerd tegen kinkhoest.

In 1982 meldde de Amerikaanse wetenschapper William C. Torch na een uitvoerige studie van 70 gevallen van wiegendood: “DKT-vaccinatie zou weleens een over het algemeen niet-onderkende voorname oorzaak van SIDS en andere sterfgevallen op zeer jonge leeftijd kunnen zijn, zodat de mogelijke voordelen van immunisatie wellicht niet opwegen tegen de gevaren. Dit onderzoek wijst op de noodzaak tot herevaluatie en misschien ook herziening van de huidige vaccinatieprocedure.” Torch is hevig bekritiseerd vanwege zijn ondersoek en zijn conclusies. En het zal u niet ontgaan zijn dat zijn bevindingen en die van andere wetenschappers niet in het minst hebben geleid tot de aanbevolen herziening. In Japan is het verschijnsel wiegendood geheel verdwenen nadat zowel de volle-celvaccins als de acellulaire vaccins werden uitgesteld tot na het tweede levensjaar. Een gegeven dat niet genegeerd kan worden. Maar er is meer wetenschappelijk bewijs. Er zijn glasheldere observaties gedaan met behulp van de Cotwatch ademmonitor. Een technische vinding waarmee het ademhalingspatroon van baby’s geregistreerd en vastgelegd kan worden. Deze onderzoeken leverden objectieve en volstrekt wetenschappelijk bewijzen op over de oorzakelijke relatie tussen DKT (Difterie-Kinkhoest-Tetanus) en DT (Difterie-Tetanus) vaccinaties en wiegendood. Deze ademhalingsregistraties die zorgden voor een non-stop registratie van de ademhaling gedurende de slaapperioden, lieten zien dat er na de vaccinaties een uitgesproken verandering optrad in het patroon en de duur van de verandering van de ademhaling. Bestudering van de gevallen van wiegendood binnen de onderzochte populatie baby’s rechtvaardigden de conclusie dat ‘de dood ten gevolge van blootstelling aan het aspecifieke stresssyndroom’ was opgetreden. Het onderzoek toonde aan dat zich bij baby’s ook lang na 48 uur of 7 dagen na de DKT-vaccinatie nog episodes van sterk door stress beïnvloede ademhaling voordoen.

Ik twijfel er niet aan dat vervolgens secundair invloed denkbaar is van de slaapomstandigheden. In situaties van een ontregeling van het ademhalingspatroon als gevolg van het aspecifieke stresssyndroom is het goed voorstel baar dat buikligging van de baby bepaald ongunstiger is dan rugligging. Maar het is wetenschappelijk bepaald onzorgvuldig te noemen dat er voorbijgegaan wordt aan zoveel wetenschappelijke bewijslast die aangeeft dat de oorzakelijke factor net één stap eerder gezocht moet worden. Wat je niet wilt zien, zie je ook niet.


Een reactie plaatsen

Casuïstiek: ernstige bloedarmoede snel verholpen

Vrouw van 53 jaar met “uterus myomatosus’ (vleesbomen in de baarmoeder) lijdt gedurende een vakantie in een warm land aan ernstige bloedingen. Ze stelt het bezoek aan een arts nog uit tot de thuiskomst ondanks dat ze zich heftig ongerust maakt over de ernst van het bloedverlies en de snel afnemende conditie. Ze is doodmoe en kan het ene been nauwelijks voor de andere krijgen. Als ze thuiskomst wijst een bloedonderzoek van de huisarts uit dat er sprake is van een ernstige bloedarmoede (Hb van 3). Aanvankelijk gaat ze aan de staalpillen van de huisarts, maar deze veroorzaken flinke darmklachten.

Eerst hebben we het vloeien behandeld met het homeopathische middel Ustilago, een zeer belangrijk bloedingsmiddel voor vrouwen. Al in de eerste week nam het vloeien sterk af en geleidelijk aan is het gestopt. Vanwege het schadelijke effect van de conventionele ijzerpreparaten op de darm (is vrijwel altijd het geval) adviseer ik haar over te stappen op een organisch ijzerpreparaat in combinatie met vitamine C en een Schüsslerzout (Ferrum-phosphoricum). We zijn inmiddels op 22 september aangekomen. Ze verdraagt de nieuwe behandeling voor de extreme bloedarmoede uitstekend. Circa 3,5 week later is haar Hb gestegen tot 8,3! De assistente van de huisarts meldt het opmerkelijke bericht telefonisch en verteld dat ze stomverbaasd zijn over deze enorm snelle stijging.

Er is nog een interessant detail aan deze casus, die ik u niet wil onthouden. Bij de bloedafname heeft de huisarts ook het TSH geprikt. TSH (Thyreoïd stimulerend hormoon) is een hypofysehormoon dat de schildklier moet aanzetten tot activiteit. De TSH waarde wordt in de reguliere geneeskunde als dé maat gezien voor schildklieractiviteit, hoewel daar veel op is af te dingen. Haar TSH waarde was 12,1 (volgens het artsenlab moet die waarde liggen tussen de 0,4 en 4,0). De huisarts meldt vervolgens dat er dus naast de bloedarmoede sprake is van een flinke onderfunctie (=té trage werking) van de schildklier. Ze moet direct aan de Thyrax, wat ze evenwel na overleg met mij weigert. Het geval wil namelijk dat deze vrouw een veel te laag Jodiumdepot (zie elders in de blog) heeft en daarvoor een Jodiumpreparaat slikt. TSH is behalve voor het activeren van de schildklier ook verantwoordelijk voor het produceren van Jodiumtransporteiwitten. Wanneer er extra Jodium wordt ingenomen zijn er meer transporteiwitten nodig en zal de TSH waarde om die reden stijgen. Deze stijging zegt derhalve niets over de schildklier in dit soort gevallen. De huisarts bleek niet ontvankelijk voor deze toelichting en hield voet bij stuk. De kwestie was niet bespreekbaar. Mijn patiënte besluit echter geen Thyrax te nemen. Ik heb haar geadviseerd, om verdere escalatie te voorkomen, om tijdelijk dan maar even te stoppen met de inname van het Jodiumpreparaat. Bij de laatste bloedmeting is er opnieuw naar de TSH waarde gekeken, deze was volledig genormaliseerd. Een mooie illustratie dat protocolair denken louter op basis van bloeduitslagen en zónder begrip van de achterliggende processen tot medische missers kan leiden. Zonder ingrijpen zou deze vrouw ten onrechte levenslang aan de Thyrax zijn gegaan.


Een reactie plaatsen

“Ouders misleid over middelen bij ADHD”

Onder deze kop vindt u een lezenswaardig artikel in het juli-augustus nummer van Medisch Dossier. Al vaker heb ik dit blad onder de aandacht gebracht. Experts vrezen dat met opzet misleidende informatie aan ouders is verstrekt over de werkzaamheid en veiligheid van middelen tegen ADHD. De belangen mogen duidelijk zijn, het middel Methylfenidaat werd alleen in de VS al 40 miljoen maal voorgeschreven.


Een reactie plaatsen

“Baarmoederhalskanker vaccin helpt totaal niet”, aldus één van de onderzoekers!

Eén van de hoofdonderzoekers die betrokken is bij de ontwikkeling van het veel besproken baarmoederhalskanker vaccin heeft uit de school geklapt. Het is uitermate ongebruikelijk dat één van de mensen die binnen Big Pharma zelf betrokken is bij de ontwikkeling van vaccins c.q. geneesmiddelen zo’n openheid van zaken geeft. Het betreft Mw. Dr. Diane Harper die in een exclusief interview met de Sunday Express aangaf dat het vaccin niet werkzaam is. ” Het vaccin zal géén daling van het aantal baarmoederhalskanker gevallen te zien geven” zo stelt zij.

Dr. Harper benadrukte de rol van Marketing in de promotie van dit vaccin en vond dat ouders gewaarschuwd moeten worden tegen de mogelijke bijwerkingen van dit vaccin. Zij concludeerde dat het vaccin veel gevaarlijker is dan de ziekte die het claimt te voorkomen.

Schokkend nieuws en zeker voor al die ouders die zich hebben laten leiden door de immense marketing campagnes en nu bevestigd krijgen dat ze hun dochters aan grote risico’s hebben bloot gesteld.


3 reacties

Tamoxifen verhoogt kanker risico in gezond borstweefsel

De behandeling van Tamoxifen (=anti-oestrogeen) bij de behandeling van borstkanker is al bijna 30 jaar de standaard. Dit middel wordt ingezet na de reguliere behandeling (bestraling en/of chemotherapie) om herhaling van de kanker in de aangedane borstklier te voorkomen. Hoewel Tamoxifen met succes het risico op een herhaling van de borstkanker in de aangedane borst kan verminderen hebben onderzoekers nu aangetoond dat het middel een agressieve en heel moeilijk te behandelen vorm van kanker in de andere (gezonde) borst veroorzaakt. Onder vrouwen die het middel langere tijd gebruiken (langer dan 5 jaar) is het risico dat zich in de andere borst deze vorm van borstkanker manifesteert zelfs 440%. Het betreft een recentelijk gepubliceerde studie in het wetenschappelijk tijdschrift Cancer Research.


2 reacties

Merendeel kinderen in de VS heeft Vitamine D tekort

Dat is de conclusie van een recent gepubliceerd onderzoek onder 6000 kinderen in de leeftijd van 1 tot 21 jaar in de VS. Het betreft een studie van het Albert Einstein College van de Geneeskunde faculteit van de Yeshiva Universiteit. Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Pediatrics. “We hadden wel verwacht dat we een tekort aan Vitamine D zouden tegenkomen in deze groep, maar de mate waarin dit probleem in het hele land werd aangetroffen was een schok”, zo stelt de hoofdauteur van de studie, Dr. Juhi Kumar (MD, MPH).

De onderzoekers hebben, onder leiding van professor Michal L. Melamed (MD), hoogleraar aan het Einstein College, de gegevens onderzocht van 6000 kinderen in de leeftijd van 1 tot 21 jaar die hebben deelgenomen aan de ‘National Nutrition Examination Servey (NHANES) in de periode 2001 – 2004. “Er waren al wel kleinere studie die hadden aangetoond dat vitamine D tekort veel voorkwam in bepaalde populaties kinderen, maar niemand had het nog onderzocht binnen een groep met een landelijke dekking”, constateerde Dr. Melamed.

Er werd van ‘onvoldoende Vitamine D’ gesproken wanneer de waarden lagen tussen de 15-29 nanogram per milliliter (ng/mL) en van ‘tekort aan Vitamine D’ bij waarden lager dan 15 ng/mL. Maar liefst 61% van de populatie had onvoldoende Vitamine, een percentage dat, wanneer het doorberekend wordt naar de hele Amerikaanse bevolking zou betekenen dat 50,8 miljoen kinderen in de VS een vitamine D tekort hebben. Echt vitamine D tekort kwam bij 9% van de populatie voor, dat staat gelijk aan 7,6 miljoen kinderen in de VS.

De boodschap voor kinderartsen is dat Vitamine D tekort een serieus probleem is met consequenties die zich niet beperken tot de gezondheid van de botten, maar ook met lange termijn negatieve effecten voor de gezondheid van hart- en vaatziekten.

Deze bevindingen bevestigen de observaties die inmiddels in tal van andere studies zijn gedaan, Vitamine D tekort op het noordelijk halfrond is bepaald geen zeldzaamheid. Periodieke screening zou wenselijk zijn en het optimaliseren van Vitamine D status bij zowel kinderen als volwassenen zal op termijn een ingrijpend effect hebben op de volksgezondheid. Er is geen enkele reden om te denken dat het er in Nederland veel beter voorstaat, in tegendeel.

(Huis)artsen laboratoria in Nederland hanteren voor volwassenen nog steeds de referentiewaarde van 12-40 ng/mL terwijl wetenschappers wereldwijd adviseren om te streven naar een minimale bloedwaarde van 60 ng/mL [25(OH)vitamine D in serum]. Als er in Nederland al op geprikt wordt dan betekent het dus dat het grootste deel van de mensen ten onrechte te horen krijgt dat de Vitamine D status niet afwijkend is.


Een reactie plaatsen

Mexicaanse griepvaccin en zwangere vrouwen

Er is al veel over gezegd, en waarschijnlijk is het nog te weinig. Eén van de meest schokkende en verontrustende zaken die ik evenwel nog wil noemen en benadrukken is het feit dat zwangere vrouwen worden aangemerkt als een risicogroep voor de Mexicaanse griep en derhalve straks massaal benaderd worden om het vaccin tegen de Mexicaanse griep te komen halen. Nu zijn vaccinaties een heet hangijzer, dat is inmiddels wel duidelijk. Voor de reguliere geneeskunde is het één van de heilige huisjes. Eén van de schoolvoorbeelden van de enorme waarde van de reguliere zorg voor de gezondheidstoestand in de wereld. Voor werkers in de complementaire zorg dient dat beeld ingrijpend genuanceerd te worden. Niet op basis van theoretische overwegingen maar door de dagelijkse praktijk die in vele duizenden praktijken over de hele wereld wordt gezien. Vaccinaties zijn lang niet zo onschuldig als wel wordt aangenomen. Ten minste zouden de voorwaarden waaronder gevaccineerd wordt aan een ingrijpende herziening en uitbreiding toe zijn.

Als ik constateer bij hoeveel kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, tot aan autisme toe, blokkades als gevolg van de reguliere vaccinaties een sleutelrol spelen, dan slaat de angst je om het hart. Zwangere vrouwen vaccineren met een onbeproefd vaccin, waarvan inmiddels veel aanwijzigingen zijn dat het middel wel eens vele malen erger zou kunnen zijn dan de kwaal, betekent dat we een complete volgende generatie opzadelen met een erfenis waar geen weldenkend mens de verantwoordelijkheid voor zou moeten willen dragen of kán dragen. Slechts geregeerd door angst (=een slechte raadgever) of hebzucht (de belanghebbenden achter de schermen), kan zo’n advies tot stand komen.

Het is alleen maar te hopen dat heel veel zwangere vrouwen de verantwoordelijkheid nemen voor hun nog ongeboren leven. Een gezond kind krijgen is een gunst, een kind gezond houden is een hele kunst. Zeker vandaag de dag.